Stránka s názvom Načo umenie? vznikla ako platforma na vyjadrenie a uverejňovanie názorov a zhromažďovanie informácií na tému významu a postavenia umenia na Slovensku aj v zahraničí. Má upozorniť na problémy, získať rôzne názory, vyvolať verejný diskurz, hľadať odpovede, ale aj pomôcť k zmene postoja elít a širokej verejnosti k umeniu.

>>>>>>

Za posledné dve desaťročia sa na Slovensku zásadne zhoršili podmienky pre tvorbu vo viacerých druhoch umenia, niektoré umelecké profesie spejú k zániku, znížil sa priestor pre prezentáciu umenia v médiách, klesol kredit umenia v očiach verejnosti. Nedostatočné vzdelávanie k umeniu a kultúre spôsobilo absenciu potreby kultúry a umenia vo vedomí ľudí. V prioritách politických reprezentácií štátu či samospráv sa kultúra a umenie nieže vyskytuje na poslednom mieste, často sa nevyskytuje vôbec.

 • Čo je umenie? Aká je jeho definícia, vymedzenie?
 • Aké sú úlohy, poslanie, zmysel umenia?
 • Čo umenie môže poskytovať? Čím je jedinečné?
 • Aký vplyv má umenie na spoločnosť a aký spoločnosť na umenie?
 • Aký je vzťah umenia a iných oblastí činnosti a myslenia – vedy, histórie, ekonomiky, politiky? Čo ovplyvňuje tento vzťah a ako sa môže meniť?
 • Aký význam má umenie pre jednotlivca, pre spoločnosť?
 • Uvedomujeme si význam umenia pre náš život?
 • Aké je vnímanie umenia dnes? Reprezentáciami, verejnosťou? Kto umenie vlastne potrebuje?
 • Aké percento ľudí si kupuje knihy, navštevuje výstavy výtvarného umenia a divadelné predstavenia, chodí do kina, na koncerty, do múzeí? Koľko ľudí má doma originál obrazu, knižnicu, klavír alebo gitaru? 
 • Aké je postavenie umenia v súčasnej spoločnosti? Na Slovensku, ale aj v iných krajinách? Aké miesto zaujíma umenie v hierarchii spoločenských hodnôt?   
 • Aká je alebo má byť miera sebestačnosti umenia alebo naopak – jeho podpory? Čo alebo kto má podporovať rozvoj umenia? A čo rozvoju umenia bráni?
 • Aká je podpora umenia v konkrétnej krajine? Aké formy a proporcie? Aké perspektívy?  
 • Ako je to s výchovou k umeniu? Je potrebná? Aké sú alebo by mali byť jej formy? Kto má mať výchovu k umeniu na starosti?
 • Môžeme žiť bez umenia? Aký by to bol život?
 • Načo teda umenie?

Takéto a podobné otázky Vám prídu na um, ak sa začnete zamýšľať nad stavom umenia v súčasnosti, jeho významom, postavením a podmienkami pre jeho rozvoj.

>>>>>>

Výrazné spoločensko-politické a ekonomické zmeny na Slovensku za uplynulých 25 rokov poznačili aj postavenie umenia, jeho potrebu vo vedomí ľudí, podmienky a možnosti jeho rozvoja.

Dlhodobá absencia zásadnej koncepcie kultúry ako celospoločenskej dohody pre budúcnosť, decentralizácia štátnych kultúrnych inštitúcií pod regióny a ich následná nútená komercionalizácia, permanentné znižovanie verejných rozpočtov na kultúru, nedostatok finančných zdrojov pre neštátne subjekty a aktivity – to všetko spochybnilo zodpovednosť štátu a samospráv za podmienky pre rozvoj kultúry a umenia na Slovensku.

A z druhej strany – historicky nebývalý rozmach súkromnej podnikateľskej sféry a zmeny v myslení a konaní ľudí spôsobené všadeprítomnými princípmi trhu vytvorili svojskú predstavu občanov i elít o tom, ako má kultúra a umenie fungovať a z čoho má existovať. Mantra deetatizácie zachvátila aj túto oblasť. Ale ani kvázi americký model prístupu sa tu neuplatňuje dôsledne – donorstvo smerom ku kultúre a umeniu sa za 25 rokov nijako nerozvinulo, sponzorstvo vinou absentujúcich zákonov atrofuje, pobočky zahraničných firiem sa nepodieľajú na donorskej kultúre svojich materských spoločností a sústreďujú sa predovšetkým na zisk. A tak volanie po sebestačnosti kultúry a umenia nie je založené na reálnych predpokladoch.

A keďže na túto tému neexistuje žiaden verejne dostupný koncepčný materiál, nijaký spoločenský diskurz, ktoré by slúžili ako argumentačný základ a poskytli dostatok príkladov aj z porovnateľného zahraničia, postoje rôznych skupín spoločnosti k významu a podpore umenia (politické reprezentácie, podnikateľská sféra, novinári, umelci a kultúrni operátori, verejnosť) sú diametrálne odlišné, nezlučiteľné a čo je najdôležitejšie – mnoho ráz živelné a nezdôvodnené.

Niet u nás inštitúcie ani iniciatívy, ktorá by sa dôsledne a kontinuálne zaoberala vzťahom verejnosti ku kultúre a umeniu, ktorá by skúmala podmienky pre rozvoj tohto vzťahu a uplatňovanie moderných metód kultúrneho vzdelávania. Ktorá by šírila informácie o európskych tendenciách chápania umenia a kultúry vrátane interdisciplinárnych vzťahov, podstaty a významu kultúrneho priemyslu či kreatívnej ekonomiky. Vedomie, že kultúra a umenie sú integrálnou súčasťou nášho života, je ojedinelé. Väčšina ľudí (vrátane politikov, ktorí o ňom rozhodujú) považuje umenie za zábavu a oddych, prípadne príjemnú voľnočasovú aktivitu. O jeho iných úlohách a vplyve na spoločnosť ani len netuší.

V súvislosti s morálnym úpadkom súčasnej spoločnosti, prevahou konzumného spôsobu života a celkovou ľahostajnosťou k človeku a prírode sa chceme zamyslieť nad úlohou umenia a jeho možnosťou ovplyvniť charakter i duchovný rozmer človeka. Chceme upozorniť na spojitosť medzi stavom spoločnosti a postavením umenia v nej. Chceme vyzdvihnúť význam umenia pri rozvoji osobnosti, jeho kreatívny aj ekonomický potenciál. Chceme hovoriť o umení, ktoré prináša radosť, poznanie, poučenie, útechu. Ktoré učí empatii, rozvíja myslenie a kreativitu, pomáha chápať zložitosť sveta a má schopnosť pomáhať pri riešení sociálnych, ekonomických či vedeckých problémov spoločnosti.

>>>>>>