Asociácia Divadelná Nitra je občianske združenie, ktoré pôsobí na kultúrnej scéne Slovenska už vyše 20 rokov. Základom jeho činnosti je každoročná príprava rovnomenného medzinárodného divadelného festivalu. Asociácia a viacerí jej členovia sa však dlhodobo angažujú aj v oblasti kultúrnej politiky. Každoročné medzinárodné konferencie, sympóziá a tréningy (Diagnóza divadlo – 1995, Medzinárodný divadelný manažment – 1999; Nová komunikácia – 2002, 2003; Kultúra – bremeno či kapitál?– 2004; Smrť slovenskej divadelnej kritiky – 2006; Middentity – 2007; Festival ako (kreatívny) priemysel – 2011; Načo pamäť? – 2013) a aktivity spojené s členstvom v rôznych odborných komisiách a občianskych iniciatívach svedčia o výraznej tendencii nastoľovať závažné kultúrno-spoločenské témy.

V centre záujmu Asociácie je už vyše 10 rokov aj neformálne vzdelávanie (projekt vzdelávania mladých ľudí Ako na divadlo – http://www.nitrafest.sk/domov/projekty/ako-na-divadlo/projekt/, interaktívny projekt pre deti so zrakovým postihnutím Darujem ti tulipán – http://www.nitrafest.sk/domov/projekty/projekt-darujem-ti-tulipan1).

V uplynulých troch rokoch sa Asociácia venovala sociálno-politickým javom predovšetkým prostredníctvom projektového cyklu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2011 – 2013 (ne)prezraď svoje tajomstvo – vina/nevina – očistení? a projektu Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, ktorým poukazovala okrem iného aj na význam pamäte pre život jednotlivca, pre spoločnosť, pre národ.